• Национален телефон за правна помощ 0700 18 250
  • Национален регистър за правна помощ

За НБПП

Правната помощ се организира от Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети. 

Националното бюро за правна помощ е създадено със Закон за правната помощ, влизащ в сила от 01.01.2006 г. 

НБПП е независим държавен орган – юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието, със седалище в София.

Свържете се с нас

E-mail: nbpp@nbpp.government.bg
Тел: +359 2 8193200
Факс: +359 2 8654812
Skype: nbpp_bul
Адрес: гр. София 1421, ул. "Развигор" № 1

Още...

Последна новина

Информация за адвокатските съвети и служебните адвокати

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

По предявени искове от "БИСОФТ" ЕООД против Национално бюро за правна помощ на основание Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), с Определение от 03.10.2019 г., постановено по т.д. № 1718/19г. по описа на СГС, съдът е допуснал обезпечение на същите, ЧРЕЗ НАЛАГАНЕ НА ПРИВРЕМЕННА МЯРКА ЗАБРАНА за използване на софтуерния продукт за отчитане на правната помощ по електронен път, с който се работи в момента от НБПП. Посоченото Определение е връчено на НБПП чрез частен съдебен изпълнител, като в изпълнение на съдебния акт НБПП преустанови използването на софтуерния продукт "Единна електронна система за правна помощ".

Така постановеното Определение не е влязло в законна сила. НБПП е предприело необходимите правни действия за оспорване на съдебния акт, с който е забранено използването на софтуерния продукт. Входирана е жалба срещу постановеното определение на 17.10.2019 г.

След преустановеното ползване на софтуерния продукт "Единна електронна система за правна помощ", всички актове и действия, свързани с предоставянето, искането, допускането и отчитането на правната помощ, осъществявана по реда на ЗПП, следва да се осъществяват на хартиен носител.

НБПП