Оперативна програма "Добро управление"

Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ)

 

опду                        опду      

Публикувана на 20.07.2017 г.             

На 20.07.2017 г. Националното бюро по правна помощ (НБПП) сключи договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) за изпълнението на проект „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ” с номер на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-3.001-0020-C01/20.07.2017 г. по приоритетна ос № 3„Прозрачна и ефективна съдебна система“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПДУ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основна цел на проекта е да допринесе за утвърждаване на принципите на върховенство на закона, защита на правата на човека, достъпа до правосъдие и хуманността на правосъдието чрез усъвършенстване на системите за наблюдение и оценка на качеството на предлаганата правна помощ и облекчаване на достъпа до първична правна помощ.

Специфични цели на проекта са:

-          Да се анализира и оцени Законът за правна помощ с оглед повишаване на качеството и ефективността на предлаганите услуги в областта на правна помощ съгласно нуждите на потребителите;

-          Да се въведат единни стандарти за предоставяне на правна помощ;

-          Да се унифицират процедурите за предоставяне на правна помощ като се утвърдят ясни критерии и подходи за достъп до правна помощ;

-          Да се повиши професионалната квалификация на адвокатите, вписани в Националния регистър за правна помощ с оглед повишаване на качеството на предоставяната правна помощ;

-          Да се въведе единна електронна система за отчитане на правната помощ;

-          Да се въведе механизъм за максимално точно планиране на средствата за правна помощ и контрол върху тяхно използване.

Основните дейности, които ще се изпълнят в рамките на проекта са:

-          Привеждане на системата за правна помощ към актуалните нужди на ползващите я лица;

-          Усъвършенстване на инструментариума за оценка на качеството на предоставяната правна помощ (съдебна фаза);

-          Разработване на квалификационни програми за обучение и обучение на адвокати;

-          Създаване на единна електронна система за правна помощ в национален мащаб - въвеждане на софтуерен продукт за правна помощ в НБПП и адвокатските съвети с оглед електронно отчитане на правната помощ;

-          Разработване на механизъм за максимално точно планиране на средствата за правна помощ и контрол върху тях но използване;

-          Информация и комуникация.

В резултатите от изпълнението на проекта ще бъдат постигнати следните резултати:

-          Ще бъде направена оценка на приложението на Закона за правна помощ, в това число и „status quo” анализ

-          Ще се извърши национално-представително изследване за нуждата от правна помощ“.

-          Ще се извърши проучване на добри практики в системата за предоставяне, отчетност и контрол на правната помощ (съдебна фаза).

-          Ще бъдат разработени стандарти за предоставяне на правна помощ, в това число и указания за въвеждането им.

-          Ще бъде проведено работно посещение за запознаване на прилагани добри практики от сходни европейски организации.

-          Ще бъдат разработени унифицирани процедури за предоставяне на правла помощ и критерии и подходи за допускане на правна помощ, в това число и разработен механизъм за служебно събиране на информация за социалния статус на правоимащите лица.

-          Ще се проведат 15 работни срещи за въвеждане на разработените стандарти, процедури, критерии и подходи.

-          Ще бъдат разработени 3 броя програми за обучение, по които ще се проведат 5 обучения и ще бъдат обучени 150 адвокати, в това число и младши адвокати.

-          Ще бъде разработен и внедрен софтуерен продукт за създаване на единна електронна система за правна помощ, това число и ръководство за работа със системата;

-          Ще бъде разработен механизъм за максимално точно планиране на средствата за ПП и контрол върху тяхно използване.

 Продължителността на проекта е 21 месеца и ще приключи на 31 март 2019 г.

Размерът на общата стойност на проекта е 200 000,00 лева, което е 100% безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя на НБПП в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране.

 

 

Публикувана на 04.09.2017 г.

Откриване на проект "Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ"

На 04.09.2017г. се проведе откриваща конференция по Проект "Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ", изпълняван от НБПП. Проектът е финансиран от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

На конференцията присъстваха зам. министърът на правосъдието - г-жа. Десислава Ахладова, Председателя на Висшият адвокатски съвет, членове на Висшия съдебен съвет, адвокати от софийската адвокатска колегия, членове на Съюзът на юристите в България, представители на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", служители на НБПП и представители на неправителствени организации.

Конференцията бе открита от Председателя на управителния съвет на  Центъра за обучение на адвокати "Кръстьо Цончев" - адв. Йордан Йорданов и от зам. министър - Десислава Ахладова.

Председателят на Националното бюро за правна помощ - Елена Чернева - Маркова запозна присъстващите с развитието на НБПП през годините, очертавайки основните промени в Бюрото от неговото създаване до ден-днешен, както и  специфичните цели и конкретните дейности по Проект "Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ".

 

Снимки: 1, 2, 3, 4, 5

 

 

Публикувана на 28.03.2019 г.

Закриване на проект "Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ"

На 27.03.2019 г. в Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, гр. София се проведе закриваща конференция на проект BG05SFOP001-3.001 „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ“ , осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма“Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“.

На закриващата конференция бяха представени резултатите от изпълнение на проекта. Г-жа Елена Чернева – Маркова – председател на НБПП откри конференцията и отправи приветствие към участващите в събитието.

Г-жа Вилма Петкова Василева – Георгиева представи отчет за постигнатите резултати по изпълнението на проект BG05SFOP001-3.001 „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ“.

На закриващата конференция бе отчетено, че всички 6 дейности по проекта са изпълнени успешно.

 

 

Публикувана на 29.03.2019 г.

Постигнати резултати по проект BG05SFOP001-3.001-0020 „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ”

В резултат от изпълнението на проект BG05SFOP001-3.001-0020 „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПДУ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, са изпълнени успешно заложените цели и дейности като:

  • Извършена е оценка на приложението на Закона за правна помощ, в това число и „status quo” анализ;
  • Извършено е национално-представително изследване за нуждата от правна помощ“;
  • Извърши се проучване на добри практики в системата за предоставяне, отчетност и контрол на правната помощ (съдебна фаза);
  • Разработени стандарти за предоставяне на правна помощ, в това число и указания за въвеждането им;
  • Проведено е работно посещение за запознаване на прилагани добри практики от сходни европейски организации;
  • Разработени са унифицирани процедури за предоставяне на правла помощ и критерии и подходи за допускане на правна помощ, в това число и разработен механизъм за служебно събиране на информация за социалния статус на правоимащите лица.
  • Проведени са 15 работни срещи за разясняване и въвеждане на разработените стандарти, процедури, критерии и подходи.
  • Разработени са 3 броя програми за обучение, по които сее проведоха 5 обучения и бяха обучени 265 адвокати, в това число и младши адвокати;
  • Разработен и внедрен е софтуерен продукт за създаване на единна електронна система за правна помощ, това число и ръководство за работа със системата;
  • Разработен е механизъм за максимално точно планиране на средствата за ПП и контрол върху тяхно използване.

За повече информация за постигнатите резултати, може да отворите линковете по-долу:

 

Национално-представително изследване на нуждата от правна помощ в България

Окончателна методология за провеждане на национално-представително изследване на нуждата от правна помощ

Въпросник за дълбочинни интервюта

Ръководство за дискусии във фокус групи с ползвали/потърсили правна помощ в периода 2015-2017 г.

Въпросник за провеждане на количествено национално-представително изследване за нуждата от правна помощ

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9.1

Приложение 9.2

Приложение 9.3

Приложение 9.4

Приложение 9.5

Приложение 9.6

Приложение 9.7

Приложение 9.8

Приложение 9.9

Приложение 9.10

Оценка на Приложението на Закона за правната помощ

Минимални стандарти за предоставяне, отчетност и контрол на правната помощ в съдебната фаза

Унифицирани процедури за предоставяне на правна помощ/съдебна фаза/ и ясни критерии и подходи при допускане на правна помощ/съдебна фаза/ за лица по чл. 22 от ЗПП, в това число и за лица от уязвими групи и разработване на механизъм за служебно събиране на информация за социалния статус на правоимащите лица.

Проучване на добри Европейски практики в системата за предоставяне, отчетност и контрол на правната помощ (Съдебна фаза).

 

Проект „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.