ОПАК

 

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА

  На 29.07.2014 г. Национално бюро за правна помощ приключи успешно изпълнението на проект „Ефективна правна помощ – усъвършенстване на уменията на служителите на Националното бюро за правна помощ“.
  Периодът на проекта бе 12 месеца и се изпълни с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Административен капацитет“.  
  Благодарение на проведеното обучение служителите на бюрото са мотивирани за по-добро професионално развитие. Чрез придобитите нови знания, умения и компетенции те имат възможност за личностно и кариерно развитие.
  Изпълнението на проекта доведе до подобряване работата на отделните дирекции в НБПП и повиши работната ефективност на администрацията.
 

УСПЕШЕН СТАРТ НА ПРОЕКТА

Национално бюро за правна помощ стартира изпълнението на проект „Ефективна правна помощ – усъвършенстване на уменията на служителите на Националното бюро за правна помощ“. Периодът за изпълнение на проекта е 12 месеца.  Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Административен капацитет“.  

Основна цел на тази проектна схема е  да бъде повишено качеството и ефективността на работа в Националното бюро за правна помощ. Проектът  се фокусира върху надграждане на професионалните умения и компетенции на работещите в Национално бюро за правна помощ  служители.  По този начин ще бъде повишен техния капацитет за изпълнение на служебни ангажименти.  С изпълнение на проектните дейности, екипът на бюрото планира да създаде условия за за повишаване на ефективността в работния процес и качеството на обслужване на директните си бенефициенти.

В рамките на проект „Ефективна правна помощ – усъвършенстване на уменията на служителите на Националното бюро за правна помощ“,  служителите на бюрото ще преминат през редица обучителни модули съобразно настоящите им професионални ангажименти.

Планираните проектни дейности ще подобрят работата на отделните звена на Националното бюро за правна помощ,  ще повишат  работнана ефективност на администрацията и ще увеличат капацитета на институцията за по – добро прилагане на  Закона за правната помощ.