Норвежки финансов механизъм - 2009-2014 Г.

EEAGrants-JPG  На 06.11.2015 г. в гр. София се проведе заключителната конференция по повод успешното приключване на предефиниран проект № 4 "Подобряване на достъпа на уязвими групи до правна помощ чрез въвеждане на пилотен проект за "гореща линия за първична правна помощ" и регионални центрове за консултиране“, финансиран от НФМ 2009-2014.

Събитието представи постиженията на екипа на НБПП и АК в София, Сливен и Видин, където пилотно бяха апробирани услуги в подкрепа достъпа до правосъдие на представители на уязвими социални групи. За период от две години на Националния телефон за първична правна помощ заедно с Центровете за правна помощ във Видин и Сливен са предоставени над 9000 консултации най-често по социални въпроси и проблеми, свързани с отпускане на помощи, издръжка на деца, задължения към Топлофикация, събиране на вземания и ТЕЛК.

Във връзка с осигуряване на устойчивост на проектните дейности екипът на НБПП внесе необходимите промени в нормативната база, така че пилотните услуги да станат интегрална част от Устройствения правилник на Бюрото и то да продължи да поддържа двете услуги след приключване на финансирания период като част от текущата си дейности по предоставяне на правна помощ на граждани.

 

ИСТОРИЯ НА ПРОЕКТА В ПЕРИОДА 2012-2015

В началото на 2013г. стартира изпълнението на Предефиниран проект № 4 „Подобряване на достъпа на уязвими групи до правна помощ чрез въвеждане на пилотен проект за "гореща линия за първична правна помощ" и регионални центрове за консултиране“. Изпълнител на проекта е Националното бюро за правна помощ  като държавен орган, пряко ангажиран с управлението и развитието на системата за правна помощ в Република България.  Реализирането на проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм и в сътрудничество със Съвета на Европа и Институт „Отворено общество“.


Основна цел на проекта е подобряването и развитието на цялостната система за предоставяне на "първична правна помощ" в страната. Тя ще бъде постигната чрез въвеждане на  механизми за по-добра закрила на правата и свободите на най-уязвимите и маргинализирани групи от населението. Национално бюро за правна помощ ще въведе Националнен телефон за правна помощ за предоставяне на безплатни юридически консултации за граждани. Освен това, по линия на проектното финансиране, ще бъдат създадени и два Центъра за правна помощ в Сливен и Видин. С цел да се гарантира устойчивото развитие на системата за правна помощ в страната, НБПП ще подготви и предложения за изменение на част от законодателството, свързано с предоставяне на правна помощ на лица в нужда. 


Успешното въвеждане на гореспоменатите услуги, тяхното валидиране и интегриране в административните структури, ще бъде подсигурено чрез участието на Консултативен съвет при изпълнението на проекта. В неговия състав са поканени ръководители на някои от ключовите структури, определящи развитието на държавническия, правен и обществен живот в страната.


Очакван резултат от изпълнението на настоящта проектна схема е увеличеният брой на лицата, чиито  основни права и интереси биват адекватно и навременно защитени. Като основен държавен орган, ангажиран със закрилата на най-уязвимите и маргинализирани групи от населението, НБПП се ангажира да продължи поддържането и развитието на въвежданите с този проект услуги във времето.

 

Откриване на Център за правна помощ във Видин - снимка 1, снимка 2, снимка 3;

БЮЛЕТИНИ:

Първи бюлетин

Втори бюлетин

Трети бюлетин

РАБОТНИ ПОСЕЩЕНИЯ:

През есента на 2013 г. експерти от Национално бюро за правна помощ участваха в учебна визита в Норвегия с цел да се запознаят с тамошната система за предоставяне на правна помощ. 

Снимка 1;

През лятото на 2014 г. експерти от Национално бюро за правна помощ посетиха свои колеги в Холандия, за да узнаят как функционира холандската система за правна помощ.

Снимка 1, снимка 2, снимка 3;