Декларации по ЗПКОНПИ

Декларации по ЗПКОНПИ

Регистър на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 Списък на лицата, неподали декларации по ЗПКОНПИ в срок

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 (файл-1)  , (файл-2) , (файл-3) , (файл-4)  , (файл -5) от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 Декларации по чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – част ІІ: Интереси

 Декларации - 1

 Декларации - 2

 Декларации - 3

 Декларации - 4

 Декларации - 5

Декларации - 6

Декларации - 7

Декларации - 8

Декларации - 9

Декларации - 10

Декларации - 11

Декларации - 12

Декларации - 13

Декларации - 14

Декларации - 15

Декларации - 16

Декларации - 17

Декларации - 18

Декларация - 19