Предоставяне на правна помощ

Предоставяне на правна помощ

Информация за предоставяне на услуга

Национално бюро за правна помощ

 

 • Услуга:
  • 2703 Решение       за предоставяне на правна помощ на граждани за консултация с оглед       постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството и за       подготовка на документи за образуване на дело.
        
         Предоставяне на безплатна правна помощ на граждани за консултация с оглед       постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството и за       подготовка на документи за образуване на дело.
 • На      основание на:
  • Закон за       правната помощ - чл. 22, ал. 1; чл. 25, ал. 2
 • Орган по      предоставянето на административната услуга:
  • Председател
 • Срок за      предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на      действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган,      осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на      услугата:
  • Председател
 • Орган,      пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен       съд- София- град
 • Електронен      адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен      адрес за предложения:

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Дирекция "Правна помощ"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 028193200
Факс: 028654812
Адрес на електронна поща: nbpp@nbpp.government.bg
Работно време с граждани от 09.00 ч. до 16.30.ч.

Изисквания, процедури, инструкции

Подаване на заявление по образец, придружено с декларация за семейно и имуществено състояние.

Правната помощ за консултация с оглед постигане на споразумение преди съдопроизводството или за подготовка на документи за завеждане на дело е безплатна и се предоставя на:

лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна помощ по реда на чл. 9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
-лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ за отопление за предходния или настоящия отоплителен сезон.
-лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги или ползващи социална услуга - резидентен тип, или ползващи социална услуга звено "Майка и бебе" съгласно чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
-деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето.
-дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето.
-лица по чл. 143 и 144 от Семейния кодекс и на лица, ненавършили 21 години, в съответствие с Регламент (ЕО) № 4 от 2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ, L 7/1 от 10 януари 2009 г.) и Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (ОВ, L 192/51 от 22 юли 2011 г.)
-пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита
 -лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставяне на правна помощ не се дължи на друго правно основание
-чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка, и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване на чужденци по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита
-лица, на които е отказан или е отнет статут на лице без гражданство в Република България или е прекратено производството за предоставяне на статут на лице без гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защитаПосочените обстоятелства се удостоверяват чрез съдебни решения, документи от съответните компетентните органи и декларация за семейоно и имуществено състояние по образец на Национално бюро за правна помощ.

Когато лицата, кандидатстващи за правна помощ, не удостоверят посочените обстоятелства, Национално бюро за правна помощ формира преценката си като взема предвид :  доходите на лицето или на неговото семейство;имущественото състояние, удостоверено с декларация; семейното положение;здравословното състояние;трудовата заетост;възрастта;други обстоятелства, установени със съответните документи от компетентните органи и съобразно определената за страната линия на бедност.

 

Решение за предоставяне на правна помощ 

Решението за предоставяне на правна помощ с оглед постигане на споразумение преди съдопроизводството или за подготовка на документи за завеждане на дело се взема от председателя на Национално бюро за правна помощ в 14- дневен срок от представянето на необходимите документи. Актът за предоставяне на правна помощ се издава в писмена форма и съдържа:наименование на акта;наименование на органа, който го издава; фактически и правни основания за издаването на акта;лицето, на което се предоставя правна помощ;вида на правната помощ, начин на обжалване на акта;дата на издаване, длъжност и подпис на лицето, издало акта.

Обжалване

Отказът на председателя на НБПП за предоставяне на правна помощ се обжалва по реда на Административно- процесуалния кодекс пред Административен съд- гр. София.

Образци:                      

Заявление за предоставяне на правна помощ

 

Нормативна уредба:

Закон за правната помощ

 

Заплащане

Не се заплаща за услугата