Вписване в Националния регистър за правна помощ

Вписване в Националния регистър за правна помощ

Информация за предоставяне на услуга

Национално бюро за правна помощ

 • Режим:
  • 529 Вписване в Националния регистър за правна помощ на адвокати, вписани в адвокатските съвети

Вписване в Националния регистър за правна помощ на адвокати, вписани в адвокатските съвети

 • На основание на:
  • Закон за правната помощ - чл. 33, ал. 1
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Национално       бюро за правна помощ
 • Срок за предоставяне:
  • до края на м.март и до края на м.септември на текущата година
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на      услугата:
  • Национално бюро за правна помощ
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд- София- град
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Дирекция "Правна помощ"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 028193200
Факс: 028654812
Адрес на електронна поща: nbpp@nbpp.government.bg
Работно време с граждани от 09,00 ч. до 16,30 ч.

Изисквания, процедури, инструкции

Заявление до Национално бюро за правна помощ

За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление до бюрото чрез съответния адвокатски съвет.Заявлението се попълва по образец, утвърден от Национално бюро за правна помощ.

Становище от Адвокатски съвет

Адвокатският съвет изготвя становище по полученото заявление и го изпраща на Национално бюро за правна помощ.

Вписване

Вписването на адвоката в Националния регистър за правна помощ се извършва по решение на Национално бюро за правна помощ.

Отказ за вписване на адвокат или заличаване на вече вписан адвокат

Националното бюро за правна помощ мотивирано отказва да впише в регистъра или заличава вписан адвокат, ако е:

-. наложено дисциплинарно наказание;

-. установено от адвокатския съвет или от Национално бюро за правна помощ нарушение по Закона за правна помощ или недобросъвестно или некомпетентно извършена правна помощ;

Националното бюро за правна помощ заличава от регистъра вписан адвокат:

-. в случаите на наложено дисциплинарно наказание за срока на лишаване от право да упражнява адвокатска професия, а при по-леко наказание - за срок три месеца;

- в случаите на установено от адвокатския съвет или Национално бюро за правна помощ нарушение по Закона за правната помощ за срок една година, а при повторност - за срок три години.

Оспорване

Отказът за вписване и заличаването на адвокат от Националния регистър за правна помощ се съобщават на заинтересованата страна и подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и се обявяват на интернет страницата на Национално бюро за правна помощ.

Образци

                     

Заявление за вписване в Националния регистър за правна помощ

Нормативна уредба

Закон за правната помощ

Заплащане

Не се заплаща за услугата